ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD, Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagynyň ösüş ýagdaýynyň zerurlyklaryna laýyklykda dürli bölümleriň we üýtgedip gurmak syýasatlarynyň ýolbaşçylygynda döredilen ýokary tehnologiýaly daşky gurşawy goramak in engineeringenerçilik kompaniýasydyr.

Koprak oka

HABARLAR

 • Zynjyry arassalamak we hapa suwlary arassalamak enjamlary

  Zynjyr adaty tagamly we dermanlyk ösümlikdir.Önümçilik we gaýtadan işlemek prosesinde, esasanam çyglamak we arassalamak döwründe köp mukdarda arassalaýjy suw sarp edilýär we köp mukdarda kanalizasiýa emele gelýär.Bu kanalizasiýa diňe bir çökündi öz içine alman, eýsem gingerol, zynjyr gabygy, zynjyryň galyndysy ýaly köp mukdarda organiki maddalary, şeýle hem ammiak azoty, umumy fosfor we umumy azot ýaly organiki maddalary öz içine alýar.Bu mazmunyň we häsiýetleriniň ...

  Koprak oka
 • Suwy gaýtadan işleýän lagym arassalaýjy enjamlar

  Suwy gaýtadan işleýän hapa suwlaryň çeşmeleri Önümçilik prosesi: çig mallary eritmek → dilimlenen balyklar → arassalamak → tabaklary ýüklemek → çalt doňdurma Çig mal doňdurylan balyklary eritmek, suw ýuwmak, suw gözegçiligi, dezinfeksiýa, arassalamak we beýleki amallar önümçilik hapa suwlaryny döredýär, esasy hapalaýjy maddalar önümçilik enjamlarynyň we ussahananyň ýuwulýan suwy CODcr, BOD5, SS, ammiak azoty we ş.m. Suw akymynyň deň däl çykmagy sebäpli öňüni alyş prosesi tehnologiýasy ...

  Koprak oka
 • Pressureokary basyşly guşak süzgüç basyň

  Pressureokary basyşly guşak süzgüçli press, kompaniýamyz tarapyndan adaty guşak süzgüç pressleri esasynda öndürilen we öndürilen suwsuzlandyryş enjamlarynyň iň soňky nesli.Pressureokary basyşly guşak süzgüçli pressde ýokary suwsuzlyk öndürijiligi bar we esasy suwsuzlandyryş basyşy rolikli deşilen dizaýny kabul edýär, bu diňe bir gaýtadan işlemegiň kuwwatyny ýokarlandyrman, eýsem bir wagtyň özünde iki tarapyň hem suwsuzlanmagyna mümkinçilik berýär.Süzgüç guşagynyň iki tarapy f wagtynda çalt suwsuzlanýar ...

  Koprak oka
 • Şäherçe saglyk merkezlerinde lagym arassalaýjy zawod

  Şäherçe saglyk merkezleri, hökümet tarapyndan gurnalan jemgyýetçilik saglygy goraýyş edaralarydyr we Hytaýyň oba üç derejeli saglygy goraýyş ulgamynyň merkezidir.Olaryň esasy wezipeleri öňüni alyş saglygy goraýyş, saglygy goraýyş bilimi, esasy lukmançylyk kömegi, adaty hytaý lukmançylygy we oba ýaşaýjylaryna maşgalany meýilleşdirmek boýunça görkezmeler ýaly giňişleýin hyzmatlary berýän jemgyýetçilik saglygy goraýyş hyzmatlarydyr.Kyn we çykdajyly ýaly gyzgyn meseleleri çözmekde gaty möhüm rol oýnaýar ...

  Koprak oka
 • Keramiki vakuum süzgüç enjamlary

  Recentlyakynda Hytaýda uly bir magdan kärhanasy zawodyň ülňülerine laýyk gelýän we gowşurylyşyny üstünlikli tamamlan kompaniýamyzyň keramiki vakuum süzgüç enjamlaryna sargyt etdi.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen CF seriýaly keramiki wakuum süzgüç seriýaly önümler, mekatronika, keramiki mikroply süzgüç plitalary, awtomatlaşdyryş gözegçiligi we ultrases arassalaýyş ýaly ýokary tehnologiýaly tehnologiýalary birleşdirýän täze önümdir.Gaty berk bölüniş enjamlary üçin täze çalyşýan önüm hökmünde onuň dünýä inmegi revo ...

  Koprak oka