ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD, Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagynyň ösüş ýagdaýynyň zerurlyklaryna laýyklykda dürli bölümleriň we üýtgedip gurmak syýasatlarynyň ýolbaşçylygynda döredilen ýokary tehnologiýaly daşky gurşawy goramak in engineeringenerçilik kompaniýasydyr.

Koprak oka

HABARLAR

 • Howanyň flotasiýa çökündileriniň integral enjamy

  Howanyň flotasiýa çökündilerini birleşdirýän maşyn, howa flotasiýasynyň integral enjamy diýlip hem atlandyrylýar, esasan, reaksiýadan soň agramy suwa ýakyn bolan dürli hapa suwlary bejermekde ulanylýar.Maşyn, himiýa senagaty, ýeňil dokma, transport, azyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar, esasanam nebit ýatagyndaky buraw kanalizasiýalaryny, nebit ýataklaryny gaýtadan dikeltmek suwlaryny we nebiti gaýtadan işleýän zawodlary ...

  Koprak oka
 • Efficiencyokary öndürijilikli aýlawly mikrofilteriň gysgaça tanyşdyrylyşy

  Mikrofilter Önümlere syn: Süýümi dikeldiş enjamy diýlip hem atlandyrylýan mikro-süzgüç, mehaniki süzgüç enjamy bolup, maksada ýetmek üçin suwuklykda ownuk asylan maddalary (pulpa süýümi we ş.m.) iň ýokary derejede bölmek üçin amatlydyr. gaty suwuk iki fazaly bölüniş.Mikrofiltrasiýa bilen beýleki usullaryň arasyndaky tapawut, süzgüç gurşawynyň boşlugy gaty az.Ekranyň aýlanmagynyň merkezden gaçyryş güýjüniň kömegi bilen mikrofiltr ...

  Koprak oka
 • Buraw press degidrator, gaty suwuk bölüji enjam

  Buraw pressi suwsuzlandyrmak üçin fiziki ekstruziýany ulanýan enjamlaryň bir görnüşidir.Enjamlar sürüjilik ulgamyndan, iýmit gutusyndan, nurbat güýçlendirijisinden, ekrandan, pnewmatik bloklaýyş enjamyndan, çukurdan, çarçuwadan we beýleki böleklerden durýar.Materiallar iýmit gutusyndan enjamlara girýär we nurbat güýçlendirijisiniň geçirijisi bilen progressiw basyş bilen gysylýar.Artykmaç suw rozetkadan ekrana akdyrylýar we suwsuzlandyrylan materiallar nurbat güýçlendirijisi bilen daşalýar we ýapmak we blokirlemek ...

  Koprak oka
 • Iýmit fabriginde lagym arassalaýjy enjamlaryň aýratynlyklary we prosesi

  Iýmit bilen öndürilýän lagym durmuşymyzy hemişe biynjalyk edýär.Azyk kärhanalaryndan alynýan kanalizasiýa dürli organiki we organiki hapalaýjy maddalary, şeýle hem Escherichia coli ýaly köp bakteriýany, patogen bakteriýalary we dürli bakteriýalary öz içine alýar, şonuň üçin suwuň hili palçyk we hapa.Iýmit lagymlaryny bejermek üçin iýmit lagymlaryny arassalamak enjamlary gerek.Iýmit fabriginde lagym arassalaýjy enjamlaryň aýratynlyklary: 1. Enjamlaryň doly toplumyny doňdurylan gatlagyň aşagynda gömüp ýa-da goýup bolýar ...

  Koprak oka
 • Mehaniki süýşüriji enjamlar 、 goşa nurbat düwün

  Himiki mehaniki siňdiriş, himiki deslapky bejergini we bejergiden soň mehaniki üwemek usulyny ulanýan pulpa usulydyr.Ilki bilen gemisellulozanyň bir bölegini agaç çiplerinden aýyrmak üçin himiki serişdeler bilen ýumşak öňünden taýýarlamak (suwa batyrmak ýa-da bişirmek) geçiriň.Lignin az ýa-da eränok, ýöne öýjükli gatlak ýumşadylýar.Ondan soň, süýümleri himiki mehaniki diýlip atlandyrylýan süýümleri pulpa bölmek üçin ýumşadylan agaç çiplerini (ýa-da ot çiplerini) üwemek üçin bejergiden soň ulanylýar ...

  Koprak oka