Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy we taryhymyz

ZHUCHENG JINLONG MASHINA MANUFACTURE CO., LTD
“SHANDONG JINLONG ENVINEERING CO., LTD”

ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD, Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagynyň ösüş ýagdaýynyň zerurlyklaryna laýyklykda dürli bölümleriň we üýtgedip gurmak syýasatlarynyň ýolbaşçylygynda döredilen ýokary tehnologiýaly daşky gurşawy goramak in engineeringenerçilik kompaniýasydyr. Biziň kompaniýamyz, daşky gurşaw tehnologiýalaryny öwrenmek we ösdürmek, daşky gurşaw önümlerini ösdürmek, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi dizaýny, gurluşyk, daşky gurşaw desgalarynyň işleýşi we dolandyrylyşy, kompaniýanyň giňişleýin ykdysady we sosial peýdalarynyň garaşsyz iş amallarydyr.

1
$ 78RR`6J}) VLW7J_IXPS) GS

“ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD” 1997-nji ýylda döredilen we pul çykarmak we kagyz ýasamak maşynlary we daşky gurşawy goramak enjamlary bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana. , Şandong, Hytaý.Kompaniýanyň meýdany 37,000 inedördül metr, ussahananyň meýdany 22 000 inedördül metr, işgär sany 165 adam we olaryň içinde inersenerleriň we tehnikleriň sany 56 adam.Kompaniýada kebşirleýiş we enjamlary kesmek üçin 80-den gowrak toplum bar.Önümlerimiz gowy satyldy we ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Günorta Koreýa, Russiýa, Malaýziýa, Nikaragua, Meksika, Wýetnam, Hindistan, Albaniýa, Demirgazyk Koreýa, Argentina, Iordaniýa, Siriýa ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edildi. , Keniýa, Nepal, Päkistan, Bangladeş, Siriýa, Keniýa we ş.m. daşary ýurtlarda we ýurtda köp öwgi we abraý gazandy.Biziň kompaniýamyz “AAA karz kärhanasy, ýokary tehnologiýaly tehnologiýa kärhanasy, Ygtybarly kärhana, Weifang sarp edijileri kanagatlandyrýan bölüm, siwilizasiýa we yhlasly hususy kärhana.

Güýçli topar we tehniki bölüm & Näme üçin bizi saýlaýarlar:

Kompaniýa daşky gurşawy goramak boýunça dürli taslamalary amala aşyrýar;Içerki we daşarky daşky gurşawy goramak enjamlaryny öndürýän kärhanalarda önümçilik göwrümi, tehniki derejesi, önümiň hili we beýleki esasy görkezijiler şol bir pudagyň başynda durýar.

Esasy iş gerimi: daşky gurşaw in engineeringenerçiligi dizaýny, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi umumy şertnama we enjamlary satyn almak, daşky gurşaw önümleriniň dizaýny, önümçilik we gurnama, daşky gurşaw tehnologiýasy we in engineeringenerçilik taslamasynyň tehniki maslahat beriş hyzmatlary, in engineeringener tehnologiýasyny ösdürmek.

4
3

Dürli derejedäki daşky gurşawy goramak tehnologiýasynyň 20-den gowrak hünärmeni, 5-den gowrak gözlegçi we gözlegçi derejeli uly inersener we beýleki akademiki kärleri we tehniki atlary bolan 10-dan gowrak hünärmen we tehniki işgär bar. Bu hünärmenler köp ýyl bäri içerki daşky gurşawy goramak tejribesinde köp işlediler, baý tejribe topladylar, içerde we daşary ýurtlarda daşky gurşawy goramagyň täze tehnologiýalary bilen tanyş boldular we dürli täze daşky gurşaw tehnologiýalaryny we önümlerini döretdiler.

Kompaniýanyň esasy tehnologiýasy granulaly palçyk reaktoryny (MQIC) aýlaýar, Akymly anaerob palçyk ýorgan reaktory (UASB), basgançak iýmit biologiki azoty aýyrmak prosesi (BRN) we ş.m. In engineeringenerçilik tejribesinde doly barlanyldy we ýokary netijelilik, pes uglerod, innowasiýa we daşky gurşawy goramak pudagynda öňdebaryjylyk artykmaçlyklaryna eýe.

Dürli önümçilik meýdanlaryna, dürli önümçilik proseslerine, lagym hiline, suwuň mukdaryna we dürli akym talaplaryna görä, kanalizasiýa arassalamak üçin iň amatly çözgüt we tehniki goldaw bermek üçin kompaniýa amatly amal kombinasiýasyny saýlaýar. Biziň güýjümiz, taslama menejeri, saýt dolandyryjysy, işe giriş in engineeneri we her bir işgäri, gurluşyk, işe girizmek we umumy şertnama boýunça ajaýyp in engineeringener hünärmenleri bolmak üçin ajaýyp paýhas we baý tejribe ýygnaýar. Kompaniýa bu pudakda ajaýyp abraý gazandy.Theurduň hemme ýerinde müşderiler, üpjün edijiler we işewür hyzmatdaşlar bilen innowasiýa we sazlaşykly gatnaşyk biziň üstünliklerimiziň jadyly ýaragydyr.

Guolbaşçy ýörelgelerimiz

ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD "daşky gurşawy goramaga ymtylýan, jemgyýete peýdaly" iş filosofiýasyna laýyklykda ulanyjylara dizaýn, önümçilik, gurnama, synag, tehniki goldaw we hyzmatlar we beýleki ähli ugurlar boýunça, tutuş amal, yzarlaýyş hyzmatlary.Jinlong, taslama eýeleri, gözleg institutlary we senagat birleşikleri bilen senagat suwlaryny arassalamak, gaýtadan işlenen suwdan peýdalanmak we beýleki in engineeringenerçilik ugurlary boýunça hyzmatdaşlyga taýýardyr, Hytaýda daşky gurşawy goramagyň ösüşine has köp goşant goşmak üçin öňdebaryjy we üznüksiz täzelikler etmeli we Dünýä.